You are here

BROBJELKE; KABELBANE

BROBJELKE – Kranens horisontale hovedbjelke som bærer katten, står på kranbanen og står vinkelrett på kjørebanen.

DRIVBJELKE («A»/«G1»-BJELKE) – Brobjelken som bromotoren og girkassen er festet til. For kraner som har en kjøremotor på hver bjelke, er dette den bjelken som kontrollpanelene og/eller hytta er montert.

LØPEBJELKE («B»/«G2»-BJELKE) – Den brobjelken som ikke har kjøremotoren montert, men som vanligvis bærer brolederne.

KJØREBJELKE – En horisontal bjelke som er montert på bærende søyler STØTTEBJELKE – En ekstra bjelke, enten hel eller gitterformet, som står parallelt med brobjelkene og bærer gangbroen, kontrollpanelene, førerhytta osv., slik at vridningskrefetene slik last ellers kan skape, blir redusert.

HJELPETALJE – En ekstra talje som vanligvis er konstruert for å håndtere lettere last ved høyere hastighet enn hovedtaljen.

HOVEDTALJE – Den viktigste heismekanismen for heving og senking av kranens nominelle last.

KROKAVSTAND, ENDE - Den minste horisontale avstanden parallelt med kjørebanen mellom senter av kroken og veggflaten (eller søylene) i enden av bygningen.

KROKAVSTAND, SIDE – Den minste horisontale avtanden vinkelrett på kjørebanen mellom senter av en krok (hoved- eller hjelpekrok) og senter av kranskinnen.

STØTING (RYKKING) – Se «rykking». Brukes ofte feil om «kryphastighet» (se dette).

RYKKING (STØTING) – Bevege krok, katt eller bro i en serie av korte, usammenhengende bevegelser ved momentan betjening av en regulator.

VENSTRE ENDE – En henvisning til delene eller dimensjonene til venstre for spennviddens senter når man står vendt mot kranens drivbjelkeside.

LØFT (KROKBEVEGELSE) – Den største vertikale avstanden som kroken kan bevege seg gjennom, fastsatt av kabelens lengde og/eller antall spor på trommelen.

ENDEBRYTER – En elektrisk innretning som aktiveres av broens, kattens eller taljens bevegelse for å bryte kretsen, slutte en ny krets eller gi en advarsel.

STATISK LAST – Lasten på en del av kranen som holder seg i en fast posisjon i forhold til komponenten som blir vurdert.

DYNAMISK LAST – En last som beveger seg eller varierer etter komponenten som vurderes. For katten består den dynamiske lasten av den nominelle lasten pluss blokkens vekt. For broen består den dynamiske lasten av den nominelle lasten pluss kattens vekt.

NOMINELL LAST – Den største statiske vertikale lasten som kranen eller en enkelt talje er konstruert for.

LASTFLOTTØR – Et styresystem som sørger for trinnvis drift av en talje enten i senke- eller heveretningen i et område på ca. 04 % av full nominell hastighet, og som gjør at lasten kan henge i ro en svært kort stund med utkoblede holdebremser.

HOVEDBRYTER – En manuelt betjent innretning som styrer driften av kontaktorene og/eller hjelpeinnretninger i et elektrisk styresystem.

KABELBANE – En horisontal konstruksjon montert langs et rekkverk eller en bjelke som bærer de bevegelige konstruksjonene som festongkablene henger i. Festongkablene kan brukes til å overføre strøm fra broen til katten eller fra broen til et styretablå.