You are here

OVERLAST; LAST PÅ LØPEKATTHJUL

OVERLAST – Enhver kroklast som er større enn den nominelle lasten.

SKIVEDIAMETER – Avstanden, målt gjennom senter av en trommel eller skive, fra senter til senter av et tau rundt periferien av trommelen eller skiven.

PLUGG – For å betjene en regulator slik at motorens nettspenningspolaritet eller fasesekvens reverseres før motorrotasjonen stoppes, idet det dannes et motmoment som virker som retardasjonskraft.

KOBLINGSRELÉ – Et strømrelé som brukes på et kontrollpanel på en bro eller løpekatt, og som detekterer strøm i sekundærkretsen i en vekselstrømmotor og begrenser motorens inversmoment til første kontrollpunkt til motorrotasjonen har stoppet. I et kontrollpanel med likestrøm utfører releet samme funksjon ved å slutte en patentbeskyttet deteksjonskrets ved motorarmaturet. (Kalles av og til frakoblingsrelé.)

BROSKINNE – Kranbanen som bæres av brobjelkene, og som katten kjører på.

KRANSKINNE – Kranbanen som bæres av kjørebjelkene, og som kranen kjører på.

HØYRE ENDE – En henvisning til deler eller dimensjoner til høyre for spennviddens senter når man står vendt mot kranens drivbjelkeside.

SEKUNDÆRSPENNING - Den induserte bruddspenningen i rotoren på en stillestående sleperingmotor som målt over sleperingene med nominell spenning over primærvindingen.

DRIVAKSEL – Den akselen som går langs broen, og som brukes til å overføre moment fra motoren til et hjul i begge ender av broen.

SIDESKYV – Den delen av taljens skyv som virker horisontalt når taljen ikke betjenes vertikalt.

SPENNVIDDE – Den horisontale avstanden fra senter til senter av kranskinnene.

FJÆRRETUR – En innretning som brukes på en manuell regulator, hovedbryter eller trykknapp for å få enheten til å gå automatisk tilbake til nøytral posisjon når føreren frigjør den.

STATISK MOMENT – Det minste momentet en kortslutningsmotor kan danne under hvile for alle rotorens vinkelposisjoner med nominell spenning ved nominell frekvens. Gjelder ikke sleperingsmotorer.

MAKSIMUMSMOMENT – Det største momentet som en kortslutnings- eller sleperingsmotor danner med nominell spenning ved nominell frekvens, uten et plutselig fall i hastigheten.

FULLASTMOMENT – Momentet som dannes av en elektromotor (veksel- eller likestrøm) for å produsere sin nominelle effekt ved nominell hastighet ved full last.

MINIMUMSMOMENT – Det minste momentet som en kortslutnings- eller sleperingsmotor danner under akselerasjonen, fra hvile til hastigheten hvor maksimumsmomentet dannes. For kortslutningsmotorer med 8 % eller større slep er både minimumsmomentet, maksimumsmomentet og startmomentet likt og forekommer ved null hastighet.

KONTAKT MELLOM TO BLOKKER – Utilsiktet fysisk kontakt mellom lastblokken og øvre blokk eller en annen del av katten.

STEGPLATE – Den vertikale platen som kobler sammen øvre og nedre flenser eller dekkplater på en bjelke.

HJULAVSTAND – Avstanden fra senter til senter av de ytterste hjulene på broen eller katten, målt parallelt med skinnen.

LAST PÅ BROHJUL – Den vertikale kraften (uten støt) som øves på et brohjul ved summen av den nominelle lasten, kattens vekt og broens vekt, med katten i en slik posisjon på broen at maksimal last tillates.

LAST PÅ LØPEKATTHJUL – Den vertikale kraften (uten støt) som øves på et løpekatthjul ved summen av den nominelle lasten og kattens vekt.