You are here

ikke-løpende skive; øvre blokk

ikke-løpende skive (utjevner): skive som utjevner spenningen i motsatt retning av wiren, og som ikke anses som løpende på grunn av den lille bevegelsen.

hovedbryterens fjærretur: bryter som automatisk går tilbake til nøytral posisjon når den kobles ut.

kranbane: innretning som består av hjul, en ramme, aksler og lagre, og som bærer terskelen på en portalkran, eller brobjelkene på en traverskran.

nødstoppbryter: manuelt betjent bryter som kobler fra strømmen uten bruk for vanlige betjeningsinnretniner.

terskler: horisontale strukturkomonenter som kobler sammen de nedre endene av to eller flere ben på en portalkran på én kjørebane.

spennvidde: den horisontale avstanden fra senter til senter mellom kjørebanens skinner.

løpekatt: innretning som kjører på broskinnene, og som bærer lastblokken.

bør: ord som angir at noe er en anbefaling, og at det avhenger av tilfellet hvorvidt en regel skal følges.

hovedbryter (frakobling av kranen): bryter som styrer hovedstrømforsyningen fra kjørebanens ledere.

sideskyv: del av heisskyvet som virker horisontalt når løftewirene ikke betjenes vertikalt.

kjøring av løpekatt: løpekattens bevegelse

bryter (ventil): innretning som brukes til å bryte, forandre eller slutte koblinger i en hydraulisk, pneumatisk eller elektrisk krets.

bryter (frakobling av kjøreban): bryter som styrer hovedstrømforsyningen til kjørebanens ledere, vanligvis på bakkenivå.

endebryter: innretning som aktiveres ved bevegelse av en del av en strømdrevet innretning eller maskin, og som kobler fra eller endrer den hydrauliske, pneumatiske eller elektriske kretsen som er forbundet med innretningen eller maskinen.

ubemannet: for betjeningsinnretninger, som ikke er bemannet av kranføreren. Men hvis betjeningsinnretningene er innenfor kranførerens synsfelt på en gulvbetjent kran, og innenfor en lik avstand til kranens spennvidde, skal kranen anses som bemannet.

løpende skive: skive som roterer når lastblokken senkes eller heves.

skråstrek (/): tegn som angir at to ord skal ses under ett eller sammen, og som betyr og/eller.

stopp: innretning som begrenser bevegelsen av en kranbro eller løpekatt, som vanligvis ikke har energiabsorberende egenskaper, og som vanligvis er festet til en fast struktur.

hovedbryter: innretning som betjener releer, kontaktorer eller andre innretninger.

øvre blokk: fast blokk på en løpekatt som gjennom et system av ramme, lagre, skiver og bolter bærer sin last og lastblokken.